4-1-65 มอบกระเช้าแด่รองอธิการบดี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณนฤมล เกรียงเกษม รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการฯ คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณชาติ คนอยู่ตระกูล รองผู้อำนวยการงานบริการการเรียนแบบดิจิทัล คุณไพรสน ทัพหน้า หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพ: ปนัดดา/ข่าว:ศิรนันท์