13-14-1-65 งานสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12” ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในรูปแบบ On-Line และ On-Site โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในงานสัมมนามีดังนี้ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Digital Transformation” วิทยากรบรรยายโดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษา บริษัทลานนาคอม จำกัด การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการจัดทำผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” การนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดโลโก้เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ศูนย์วิจัยกัญชง-กัญชา CRRU Cannabis & Hemp Research Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไร่ชาฉุยฟง