8-3-65 การทดสอบ IDCL

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการเรียนแบบดิจิทัล ดำเนินการทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล