11-3-65 มอบหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณนฤมล เกรียงเกษม รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ และบรรณารักษ์ ได้มอบหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา จำนวน 276 ฉบับ แก่คุณโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในโครงการจัดทำกฤตภาคจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของนักศึกษา กศน. อำเภอเชียงของ โดยกฤตภาคที่จัดทำจะให้บริการทั้งภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ กศน. ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา