11-3-65 SDLC_LMS

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และออกแบบตามกระบวนการ System Development Life Cycle ในระบบ LMS" (การใช้งาน Microsoft Team) ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากรโดย คุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร Solution Specialist บริษัท ลานนาคอม จำกัด ภาพ:ชาติ/ข่าว:ศิรนันท์