16-3-65 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1-2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ไตรมาส 2 (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย อาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ดร.กัมพล ไชยนันท์ และคุณศรันย์ เนมหาวรรณ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภาพ:ณัฐฐาพร /รายงานข่าว:ศิรนันท์