30-3-65 การทดสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักศุตร ทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย และเข้ารับการทดสอบสมรรถนะมาตรฐานสากล ICDL ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล