12 เม.ย.65 ปี๋ใหม่เมือง มร.ชร.

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณนฤมล เกรียงเกษม รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการฯ คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในป๋าเวณี “ปี๋ใหม่เมือง” โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้ถวายเครื่องสักการะบูชา พระพุทธธัมมทีปมุณีศรี พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และอารักษ์เจ้าพ่อแสนหวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีแบบล้านนา และเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป ภาพ:สำนักสื่อสารองค์กร