จัดทำแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ณัฐฐาพร/ข่าว:ศิรนันท์