8 มิ.ย.65 ประชุมคณะกรรมการ MIS

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ประธานในพิธี ประชุมเพื่อหารือด้านการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ:ณัฐฐาพร/ข่าว:ศิรนันท์