28-6-65 Reskill & Upskill

เมื่อวันที่ 28 มิถุนยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณชาติ คนอยู่ตระกูล รองผู้อำนวยการงานบริการการเรียนแบบดิจิทัล ประชาสัมพันธ์โครงการ Reskill & Upskill หลักสูตรพัฒนาทักษะกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อม รองรับการทำงานในอนาคต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15