การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการฯเรื่อง