การอบรมเชิงปฏิบัตการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อย่างมืออาชีพ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556

ประยุคต์ใช้ในสายอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเช่น การสร้างสื่อ สร้างภาพเคลื่อนใหว เพื่อโฆษณา หรือ การใช้สร้างสื่อในการ presentation รวมไปถึงการสร้างการตูน หรือ ภาพยนต์ Animation