อบรม e-DLtv เวียงแก่น

โครงการ e-DLTV เป็นการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพสุดารัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning