ประชุมนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานและการวางแผนการจัดซื้ออุปกรณืด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยงาน