งานสังคมวิชาการครั้งที่ 10

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างมากมายรวมทั้งมีการแข่งนันตอบคำถามวิชาการ