ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง รองอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้นำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แก่คณะศึกษาดูงาน