การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาระหว่างเดือนธันวาคม 2557- ปัจจุบัน อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมการใช้งาน e-Books งาน Book & IT Fair ครั้งที่ 1 เป็นต้น