กิจกรรมแนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยในงาน

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดกิจกรรมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในงานการแสดงผลงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1