บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา