ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันนี้ (20 เม.ย. 58) เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ขึ้น ณ ห้องเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะกรรมการท่านอื่นๆ