การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 45 คน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง e-Learninig อาคารยุพราชวิทยมงคล วิทยากรบรรยายโดย คุณกาญจนา นันตรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบบริการฯ และ คุรศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ