การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 13 คน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Training Room อาคารยุพราชวิทยมงคล วิทยากรบรรยายโดย คุุณนฤมล เกรียงเกษม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ