กิจกรรม CRRU Living Library

พิธีเปิดกิจกรรม CRRU Living Library Physical Education Chiang Rai Rajabhat University ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 บริเวณห้องโถง ขั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล ซึ่งกิจกรรมนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้รับความร่วมมือกับอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย