กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Lync Server

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Lync Server วิทยากรบรรยายโดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ Business Development Manage Education จากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล