ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อบรมฟรี)
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : www.crru.ac.th/sh/traininglms31 วิทยากรโดย คุณกฤษฎา วงค์ใย ผู้พัฒนาระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชัชพล ตันต้าว เบอร์โทร. 053-776020 ต่อ 115 หรือเบอร์ภายใน 1601 ต่อ 115

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่