แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563

นพพล อาชามาส, พูนสุข พูนสุขเจริญ, ภัทรานิษฐ์ เยาดำ, มนทนา ดวงประภา, ศุภณัฐ บุญสด, & อิทธิพล โคตะมี. (2562).

          ข้อเสนอต่อการจัดการผลพวงรัฐประหาร: ทางกฏหมาย นโยบาย และ กระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน. กรุงเทพมหานคร :

            ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.  280 หน้า. 

          ข้อเสนอต่อการจัดการผลพวงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้กฎอัยการศึก และออกประกาศ/คำสั่ง จำนวนกว่าครึ่งพัน โดยเฉพาะอำนาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 เพื่อบริหารจัดการประเทศให้เป็นไปตามแนวทางของ คสช. และเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของระบบกฎหมายไทยไปอย่างสิ้นเชิง

เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 320.9593

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่