แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 3

ปิยดา ชลวร. (2563). ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์.  168 หน้า.  ราคา 120 บาท.

                ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก เล่มนี้ ได้รวบรวมเอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่น ตะเกียบ วรรณคดีญี่ปุ่น หมากล้อม ภาษาญี่ปุ่น ศาสนาพุทธในญี่ปุ่น การศึกษาเพื่อเด็กพิการ โฆษณาญี่ปุ่น ผักตบชวา ตะวันออกกับตะวันตก ปลาริวกิว การแต่งงานสายฟ้าแลบ คนไร้บ้าน สาวอะราโฟร์ ฟรีเตอร์ นีทโตะ และฮิคิโคโมหริ และอีกหลายเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 915.2

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่