แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 1
ได้ที่ชั้น
2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_935710a2d429ef


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่