แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1

กฤษณะ ภักดีพงษ์, & นรินทร์ อยู่ดี. (2563). เพื่อเป็น youtuber แบบครบสูตร.      กรุงเทพมหานคร : วิตตี้กรุ๊ป.  320 หน้า.  ราคา 229 บาท.

                Make money บวก marketing เพื่อเป็น youtuber แบบครบสูตรเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำ รายได้ (Make Money) และทำการตลาด (Marketing) ได้อย่างน่าทึ่ง เพราะ YouTube เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถสร้าง "Channel" และผลิตคลิปวิดีโอตามความสนใจของตัวเอง เพื่อหารายได้จากโฆษณาที่แสดงให้ผู้ชมเห็นระหว่างการชมคลิปวิดีโอใน Channel หรือจากเจ้าของสินค้าที่มาว่าจ้างให้ทำคลิปวิดีโอโฆษณาสินค้า จนมีคำเรียกคนที่ทำคลิปวิดีโอต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทาง YouTube และสร้าง Channel ของตนเอง ว่า "YouTuber" เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 658.872

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่