แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2

แพก, ซ., กิตติคุณ อุปโคตร, & จุรีพร สมศาสตร์. (2563). คัมภีร์เขียนอีเมลธุรกิจ ที่คนสำเร็จต้องมี! =: Perfect professional business email writing. กรุงเทพมหานคร :                           ซีเอ็ดยูเคชั่น.

                คัมภีร์เขียนอีเมลธุรกิจ ที่คนสำเร็จต้องมี หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเขียนอีเมลโต้ตอบได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้หลักการ CCPA (Consult-ค้นหา Copy-คัดลอก Practice-ฝึกเขียน Apply-ประยุกต์ใช้) ซึ่งรับประกันผล 200% เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยตัวอย่างอีเมล 770 ฉบับ ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำบริษัท การเชิญบริษัทอื่นมาเยี่ยมบริษัทเรา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาขา การจัดประชุมธุรกิจ การเซ็นสัญญา การขอชำระเงินล่าช้า เป็นต้น พร้อมคำศัพท์ธุรกิจสำคัญ สำนวน และคำศัพท์อื่นๆ ให้ใช้ในอีเมลที่หลากหลาย ตลอดจนสอดแทรกเกร็ดภาษาอังกฤษต่างๆ ให้อ่านอย่างจุใจ ช่วยให้คุณเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ธุรกิจก้าวหน้า เจารจาได้ราบรื่น ไม่มีสะดุด

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป                                    

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 421.1

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่