แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4

สุวิมล ทรัพย์วโรบล, แพรว จันทรศิลปิน, & วรัญญา เตชะสุขถาวร. (2562). โภชนาการกับการควบคุม    น้ำหนัก.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  138 หน้า.  ราคา  160 บาท

          โภชนาการกับการควบคุมน้ำหนัก โรคอ้วนเกิดจากการที่ร่างกายมีการสะสมเซลล์ไขมันมากเกินไป ส่งผลให้ระบบการเผาผลาญสารอาหารของร่างกายทำงานผิดปกติ นำมาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งบางชนิด และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น การทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนนั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนมีทั้งที่ควบคุมได้และที่ควบคุมไม่ได้ ในทางโภชนาการการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมปริมาณพลังงารที่ร่างกายได้รับ ไม่ให้มากเกินความต้องการใช้พลังงานของร่างกาย ป้องกันการสะสมพลังงานส่วนที่เหลือใช้ในรูปของไขมัน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน มุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป    

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 613.25

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่