แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4

เกรียง กิจบำรุงรัตน์. (2562). สถิติพื้นฐาน: แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  283 หน้า. ราคา 250 บาท.

                หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลายคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 613.25

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่