แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1

นิพิฐ วงศ์ปัญญา. (2562). เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต =: Dynamic macroeconomics. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  272 หน้า. 

            ราคา 300 บาท.

          หนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต เป็นตำราเล่มที่ 67 ในโครงการตำราคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง ระบบความแตกต่างเชิงเส้น เช่น แบบจำลอง กรอบปริภูมิสถานะและการวิเคราะห์ การแก้สมการการเปลี่ยนผ่านเรื่องการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลเชิงซ้อนและทฤษฎีการเคลื่อนไหวของราคาแนวคิดในการแก้แบบจำลองการคาดการณ์แบบมีเหตุผลเชิงซ้อน ทฤษฎีและประเด็นการคำนวณ จุดเหมาะสมเชิงพลวัต การทำโปรแกรมเชิงพลวัตในแง่การบริโภคที่เหมาะสม การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมะสม การออมที่เหมาะสม และในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ในแง่ทฤษฎีการเติบโต การสร้างแบบจำลอง การแก้แบบจำลอง และวัฎจักรธุรกิจแท้จริงของไทย เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 339

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่