แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2
ได้ที่ชั้น
2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_03e5f3637743e6

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่