แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2562). หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (พิมพ์ครั้งที่ 21 แก้ไขเพิ่มเติม.). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 236 หน้า. ราคา 230 บาท.

                หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยยึดเนื้อหาการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลัก ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์อันยาวนานในการสอนวิชานี้เป็นพื้นฐานในการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหัวใจของวิชานี้ และสามารถนำหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคไปใช้ประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการทำงานทุกสาขาอาชีพ ในชีวิตประจำวัน และการับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 338.5

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่