แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 2

ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย. (2562). วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ : เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง =: Quality engineering and management guide to                continual improvement and innovation creation. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  497 หน้า.  ราคา 470 บาท

          วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ เป็นหนังสือที่สรุปทฤษฎีสำคัญของระบบคุณภาพ พร้อมด้วย 5 กลไกขับเคลื่อน อาทิ การบริหารจัดการและวางแผนคุณภาพ นวัตกรรมและการออกแบบอย่างมีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการประกันคุณภาพ ฯลฯ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 658.4013

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่