แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 2

อัศวิน แสงพิกุล. (2562). ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  259 หน้า.  ราคา 310 บาท.

          ระเบียบวิธีวิจัย ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิ จัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย ประชากร ตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการนำเสนอข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การสร้างสรรค์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 001.42

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่