แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 3

กวี หวังนิเวศน์กุล. (2562). การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  471   หน้า.  ราคา 280 บาท.

          การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก เขียนขึ้นโดยยึดถือแนวทางตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็ก รูปพรรณของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 มาตรฐานสำหรับอาคารไม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการคำนวณ โดยเนื้อหาวิชาเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารไม้และเหล็กอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้เนื้อหาวิชายังครอบคลุมในหลักสูตรระดับ ปวส. และปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน

เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 621.18

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่