แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3
ได้ที่ชั้น
2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ
https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_493503eb765784

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่