แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 4
ได้ที่ชั้น
2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_98f1a4edcf4c8f

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่