แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3

ศุภชัย สมพานิช. (2562). คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET Core MVC. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.  320    หน้า.  ราคา 265 บาท.

          คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET Core MVC นำเสนอการศึกษาการพัฒนา Web Apps โดยอาศัย "ASP.NET Core MVC" เขียนด้วยภาษา C# ประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไล่ไปจนกระทั่งถึงการทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQL Server โดยอาศัย EF Core แบบ Database First (สร้างฐานข้อมูลก่อน แล้วค่อยเรียกใช้งาน) สำหรับคุณผู้อ่านที่เคยศึกษาการใช้งาน ASP.NET Core MVC มาก่อน สามารถเลือกศึกษาหัวข้อที่สนใจได้เลย ส่วนผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ มีคำแนะนำในขั้นต้นว่า ควรที่จะศึกษาเรียงลำดับตั้งแต่ต้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 005.3

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่