แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1

J. Team. (2562). ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นและเด็ก =: Japanese for beginner and kids.       กรุงเทพมหานคร : Book Caff.  183 หน้า.  ราคา 199 บาท.

          "Japanese for Beginner and Kids ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นและเด็ก" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน และอยากจะเริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง และเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน ที่ต้องการจะเริ่มต้นศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ยากขึ้นไป โดยในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ตัวอักษรฮิระงะนะและตัวอักษรคะตะคะนะพร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด การผสมเสียงตัวอักษรเป็นคำศัพท์ คำศัพท์หมวดต่าง ๆ ควรรู้สำหรับผู้เริ่มต้น วลีและประโยคที่คนญี่ปุ่นพูดในชีวิตประจำวัน โครงสร้างพื้นฐานประโยคภาษาญี่ปุ่น คำช่วยควรรู้ คำบ่งชี้ภาษาญี่ปุ่น คำแสดงคำถามน่ารู้ภาษาญี่ปุ่น พร้อมแบบฝึกหัดให้ทบทวนท้ายเล่ม  เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.68

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่