แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1

ชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ. (2562). เพศวิถีศึกษา : รหัสวิชา 20000-1602 =: Sex education. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น

            212 หน้า.  ราคา 66 บาท.

            หนังสือ เพศวิถีศึกษา มีเนื้อหาให้สามารถศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ การต่อรอง การสื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น รวมถึงกฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถพัฒนาความรู้และความคิดให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเพศวิถีศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 613.9071

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์      

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่