แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 3

พานิช อินต๊ะ. (2562). เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  263 หน้า.  ราคา 290 บาท.

          เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต  เป็นหนังสือเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและคุณสมบัติของฝุ่นละอองลอยในอากาศ หลักข้อมูลของไฟฟ้าสถิตสนามไฟฟ้าและคอโรนาดิสชาร์จ การสร้างแรงดันสูงสำหรับงานไฟฟ้าสถิต แก๊สและการเคลื่อนที่ของอนุภาคการอัดประจุอนุภาค การตกตะกอนเชิงไฟฟ้า เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต การจำแนกขนาดอนุภาคด้วยความเคลื่อนที่ได้ทางไฟฟ้า การวัดประจุละอองลอย เครื่องจำแนกขนาดอนุภาคแบบความเคลื่อนที่ได้ทางไฟฟ้า เครื่องตรวจหาละอองลอยทางไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 613. 71

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่