แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมราคม 2564 ครั้งที่ 4

ดาวรัตน์ ชูทรัพย์, & กรมศิลปากร. (2562). วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์ พระราชา. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.  511 หน้า. 

          "วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา" เป็นหนังสือที่รวบรวมผลการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณกรรม ประกอบด้วยวรรณกรรม 5 ประเภท ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  ผลการพิจารณาแบ่งเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม ประเภทละ 9 เรื่อง และวรรณกรรมดีเด่น ประเภทละ 61 เรื่อง ให้ข้อมูลภาพปก ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และสำนักพิมพ์ พร้อมบทบรรณนิทัศน์วรรณกรรมยอดเยี่ยมทั้ง 5 ประเภท รวม 45 เรื่อง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประกาศยกย่องและเผยแพร่วรรณกรรมอันเป็นศิลปะทางภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิด สะท้อนภาพสังคมแห่งสมัยรัชกาลที่ 9 เพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กว้างขวางสืบไป เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 895.91.               

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่