แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1

อัจฉรา จันทร์ฉาย, ศิพัตม์ โตรอุโมษ, & จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. (2562). การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่ =: Evaluation & control..             กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์    มหาวิทยาลัย.  180 หน้า.  ราคา 150 บาท.

          หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์และจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆ โดยสรุปประเด็นสำคัญด้ายการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน การวางแผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การนำแผนไปปฎิบัติ การทำติดตามและควบคุมด้วยเครื่องมือ BSC และ KPI และ Strategy Map และ OKR นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มการจัดทำแผนธุรกิจใหม่ รวมทั้งมีแบบฟอร์มเพื่อฝึกปฏิบัติการในการวางแผนกลยุทธ์ และการติดตามประเมินผล คู่มือฉบับนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ศึกษาวิชาการจัดการกลยุทธ์ และผู้บริหารองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการวางแผนกลยุทธ์และการติดตามและประเมินผล อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศของธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 658. 4012

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์                                        

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่