แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1

ปราณภา โหมดหิรัญ. (2562). เก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.  235.  หน้า.  ราคา 195 บาท.   

          เก่งเสียงเพื่อรู้ตำศัพท์ หัวใจสำคัญของ "การอ่านออก" อยู่ที่ความสามารถเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรและความหมาย รู้คำง่าย ๆ แต่ทำให้ได้ภาษา มาเดินทางไปกับหนังสือ "เก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์" เล่มนี้ แล้วคุณจะพบวิธีอ่านภาษาอังกฤษออก ด้วยกิจกรรมสนุกเพื่อครูและเพื่อนักเรียน เพื่อทุกคนที่ยังอ่านไม่ออก พร้อมได้ฝึกทักษะคิดให้เก่งยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 421. 52

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่