แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

สุขอนันท์ รัตนชนานนท์. (2562). English grammar survival guide : live with grammar         peacefully คัมภีร์ภาษาอังกฤษ ฉบับอยู่เป็น. กรุงเทพมหานคร : ทูแชร์.                      223 หน้า.  ราคา 225 บาท.

          English grammar survival guide : live with grammar peacefully คัมภีร์ภาษาอังกฤษ ฉบับอยู่เป็น เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักไวยากรณ์จำนวนมหาศาลเข้าด้วยกัน มีทฤษฎี วิธีใช้มากมาย บางอย่างก็สำคัญอย่างยิ่ง บางอย่างก็มีไว้ประดับเท่านั้นว่าเนื้อหาครบ แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ "ควรรู้" โดยมีหลักไวยากรณ์พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสอบได้จริง เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 425

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่