แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2563). การออกแบบและการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติสำหรับวิศวกร =:    Statistical quality design and control for engineers. กรุงเทพมหานคร : ท้อป.  451 หน้า.  ราคา 360 บาท.

          การออกแบบและการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติสำหรับวิศวกร = Statistical quality design and control for engineers ความเจริญกาวหนาของบริษัทหรืออุตสาหกรรมใดๆ ขึ้นกับความสามารถที่จะจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแกลูกคาหรือผูบริโภค เทคนิคหรือวิธีการในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนที่จะตองนํามาใชเพื่อใหเกิดการประหยัดแกบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ที่ซึ่งภารกิจของโรงงานหรือบริษัท อันประกอบไปด้วยการ แปรรูปวัตถุดิบ ใหเปนสินคาหรือบริการ การสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคา และเปาหมายในการทํางาน เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 620.0042

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่